Jesteś tutaj: Strona główna » Dyrektywy Unii Europejskiej

Dyrektywy Unii Europejskiej

  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 1985 – w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (Nr 85/337/EWG)
  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 2 kwietnia 1979 – w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Nr 79/409/EWG)
  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 1992 – w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej flory i fauny (Nr 92/43/EWG)
  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 – w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylająca Dyrektywę Rady 90/313/EWG (Nr 2003/35/WE)
  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 -  w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (Nr 2001/42/WE)